Baggrund for årets tema:

 

MHW20 Mænds Sundhed i FN's VerdensmålHvorfor Mænds Sundhed og FN's Verdensmål?
FN's Verdensmål er tidens samlende tema og Forum for Mænds Sundhed arbejder for disse to Verdensmål:
3. At nedbringe præmatur dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, gennem forebyggelse og behandling samt fremme af mental sundhed og trivsel
5. Ligestilling mellem kønnene.

De to mål udmøntes i WHO's strategi for mænds sundhed:

 WHO's strategi - læs den her:

 

Disse tre punkter er centrale, og dem arbejder Forum for at fremme både i ugen og generelt:

 • Tænk køn ind i sundhedspolitikker og strategier for
  fysisk og mental sundhed og trivsel hos mænd
 • Prioriter at gøre noget ved de forhold, der udsætter
  mænd for sundhedsrisici og som giver dem så stor dødelighed
 • Indret sundhedssystemet så tjenesterne også passer til mænd i alle aldre

 

COVID19 - Corona virussen - har aktualiseret behovet for at sætte mænds sundhed på dagsordenen.

Siden vi i begyndelsen af april fik tal på, hvor mange kvinder og mænd, der er døde med COVID19, har omkring to tredjedele af de døde været mænd, når dødstallene sættes i relation til, hvor mange af hvert køn, der findes i de forskellige aldersgrupper. Ca. dobbelt så mange mænd som kvinder dør med denne sygdom.

Det, som her gælder tidens alvorligste infektionssygdom, gælder også for dødeligheden af kræft, hjer‐ tekarsygdomme, diabetes, ulykker, selvmord, lungelidelser etc. Mænd har i gennemsnit 40‐45 pct.  større dødelighed end kvinder af dem alle.  

Det er vigtigt at få et kønsperspektiv på mænds sundhed og sygdomme
Når nogle specialister i medierne bliver spurgt om, hvorfor mænd har så stor dødelighed af COVID19,  er svaret, at det ved man ikke, eller at ’mænd er nogle skravl’, som en TV‐doktor sagde, eller at  mænds immunforsvar er svagere, eller det skyldes at mænd drikker og ryger for meget etc.  Desværre er der ikke mange, der forholder sig til sammenhængen mellem oversygelighed og overdø‐ delighed af COVID19, kræft, diabetes, ulykker, selvmord, hjertekarsygdomme etc. For én ting er, hvor‐ for man får sygdomme, noget andet er, hvordan det går, når man har fået sygdommen. Det er i døde‐ lighed, at det går mænd mest markant dårligere end kvinder, og det drejer sig om forholdet mellem  sundhedsvæsnet og mænd. 

 

Problemstillingen er kompleks, men den er fælles for alle sygdomme: 

 • Mænd har mindre viden om hvilke symptomer, det er vigtigt at reagere på.  
 • Mænd har færre lægebesøg.
 • Hos lægen kan der sommetider være forståelses‐ og dialogproblemer, især for den ufaglærte  mand. Dårlig dialog kan forsinke den rette diagnose. 
 • Mænds pasning af behandling er dårligere, fx at mht. at tage medicin.
 • Mænd deltager langt mindre i rehabilitering og tilbud til mennesker med kroniske lidelser. 

Disse eksempler, som også har stor betydning, når det gælder COVID19, viser, at der er behov for en  omfattende, dybtgående og systematisk indsats. Heldigvis har WHO ‐ som har fået lidt større respekt  nogle steder på det sidste – set denne sammenhæng og udarbejdet en ’Strategi for bedre sundhed for  mænd’.

Både regering og Sundhedsstyrelse har tilsluttet sig ‐ dog uden at gøre noget. Måske COVID19‐krisen  kan blive en anledning til at tage denne store ulighed i sundhed mellem kønnene alvorligt. Forum for  Mænds Sundhed er klar med forslag til, hvad der kan gøres. 

Hvad er der behov for?  Lige nu må vi have uddybet viden om, hvad det er, der specifikt gør det så forskelligt med både smitte  og dødelighed hos kvinder og mænd. Her må vi afdække holdninger hos mænd og deraf udvikle kon‐ krete forslag og input til information og tilbud til mænd – særligt de mænd, som ikke så ofte bruger  sundhedsvæsnet eller som ikke har så meget viden om helbredsproblemstillinger. Vi må afklare bl.a.:

 • Mænds viden om sygdommen og symptomer på COVID19 
 • Mænds viden om forebyggelse af smitte 
 • Hvad der kan få mænd til at reagere på symptomer og gå til lægen
 • Hvordan tilbuddene skal være, for at mænd hurtigst muligt søger hjælp
 • Hvordan man mest optimalt kommunikerer med manden, når han møder sundhedsvæsnet 

Det vil kunne give input til kompetenceløft for forskellige fag og instanser, der arbejder med at be‐ kæmpe smitte og dødelighed af COVID19 ‐ fx i form af en ”Guide til bedre inddragelse af mænd i kam‐ pen mod smitte”. Det er der behov for nu, i en eventuel anden bølge af CIVID19‐epidemien og videre  generelt i forhold til mænds sundhed. 

På længere sigt er den aktuelle sundhedskrise et vigtigt afsæt til at implementere WHO’s strategi for  bedre sundhed for mænd. 

 

Webdesign af Duexdesign